Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Warunki i tryb przyjmowania uczniów
do Gimnazjum nr 2 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie

 w roku szkolnym 2014/2015

 

I.  INFORMACJE OGÓLNE:

Nabór uczniów do Gimnazjum nr 2 w Skawinie prowadzony jest   według następujących zasad:

1.  Uczniowie zamieszkali w obwodzie Gimnazjum   (Zał. nr 1) przyjmowani są do klasy pierwszej ogólnej z urzędu, na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców /prawnych  (Zał. nr 2)

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem są przyjmowani do klasy pierwszej gimnazjum  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i w miarę wolnych miejsc, z uwzględnieniem kryteriów naboru (pkt VI.).  (WNIOSEK   część A) (Zał. nr3)

3. ZGŁOSZENIE lub WNIOSEK należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum nr 2  w terminie:  od  3 marca do 20 czerwca 2014r.

4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,  których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do gimnazjum  w pierwszej kolejności.

II. TERMIN REKRUTACJI:

1.

Składanie  ZGŁOSZEŃ  (uczniowie z obwodu) lub  WNIOSKÓW
(uczniowie spoza obwodu) przez absolwentów szkół podstawowych.

od   3 marca 
do  20 czerwca 2014r.

( Sekretariat Gimnazjum nr 2
 codziennie,
w godz. 8.00 – 15.00).

2.

Przedkładanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o  wynikach sprawdzianu w klasie szóstej, 
oraz  złożenie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych  (KARTA INFORMACYJNA  Zał. 4)  oraz dokumenty – pkt. III.

   od  27 czerwca 
do   2 lipca 2014r.

3.

Praca komisji rekrutacyjnej.
 

od 3 lipca  do 7 lipca  2014r.

4.

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

7 lipca 2014r. 
(godz. 13.00)
  

5.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
 o wynikach sprawdzianu w klasie VI.

do 9 lipca 2014r. 
 

 6.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

10 lipca 2014r. 
(godz. 13.00)

7.

W przypadku wolnych miejsc -  postępowanie uzupełniające.

do 29 sierpnia 2014r.

 III.    DOKUMENTY      wymagane przy przyjęciu do klasy pierwszej:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  2. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie VI.
  3. Zdjęcie (1 szt.) do legitymacji szkolnej, opisane na odwrocie (imię, nazwisko,  data  urodzenia, adres zamieszkania).
  4. KARTA INFORMACYJNA     (Zał. nr 4)

 

 IV.   OFERTA EDUKACYJNA   na rok szkolny 2014/2015 

1.  Proponowane klasy:

      1.) KLASY   ogólnodostępne.  
Uczniom klas ogólnych proponujemy indywidualizację        nauczania, dodatkowe zajęcia mające na celu poszerzenie zainteresowań i rozbudzenie  ciekawości poznawczej w   formie zaangażowania się w projekty edukacyjno – dydaktyczne, koła zainteresowań itp.

       2) KLASY  z tzw. „programami własnymi” nauczycieli.

       a)    z  rozszerzonym  programem  z języka polskiego/ edukacji medialnej.           

       b)    z  rozszerzonym  programem  z  matematyki /informatyki/ matematyki                                                                                                                           i  informatyki. Kryterium kwalifikacji do klas z tzw. programem własnym są: deklarowane zainteresowania ucznia, wynik sprawdzianu (co najmniej 30 pkt.) oraz co najmniej  dobra ocena z przedmiotów, których dotyczy „program własny”.  

Uwaga:  Klasy zostaną utworzone  pod warunkiem odpowiedniej liczby zgłoszeń.             

2.    Języki obce:  (nauka dwóch języków) 

a)       język angielski   - dla wszystkich uczniów 

b)       język: niemiecki  lub język  francuski   - do wyboru. 

          Uwaga: W zakresie języków obcych:   podział na grupy w zależności od stopnia           zaawansowania,  e- learning, e-twinning, wyjazdy zagraniczne. 

 3.   Informatyka: podział na grupy: poziom podstawowy i  zaawansowany.

 4.    Wychowanie fizyczne: grupy ogólne i fakultatywne: 

  • lekkoatletyka, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, gry i zabawy rekreacyjne.

  5.     Zajęcia artystyczne i techniczne: fakultatywnie.

 

Ponadto:    1)      Dla wszystkich uczniów:

            a)  rzetelne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i wyboru szkoły                  ponadgimnazjalnej,

  b)  efektywną pomoc pedagogiczno – psychologiczną ( zajęcia wyrównawcze),

  c)   bezpieczne warunki  nauki,

  d)   bogatą bazę  dydaktyczną,

   e)  przyjazny klimat, atrakcyjne imprezy i uroczystości szkolne. 

2)   Dla najzdolniejszych uczniów:  indywidualne programy nauczania, konsultacje, koła naukowe, stypendia naukowe, nagrody, współpraca naukowa z AGH w Krakowie. 

3)    Dla zainteresowanych:  różnorodne koła zainteresowań, interesujące projekty       edukacyjne, konkursy, wolontariat, harcerstwo, samorządność, wycieczki edukacyjne   krajowe i zagraniczne.

             Koła zainteresowań: 

-        koło polonistyczne,

-        koło języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego,

-        koło historyczne,

-        koło matematyczne,

-        koło biologiczne,

-        koło chemiczne,

-        koło geograficzne,

-        koło informatyczne,

-     koło ekologiczne,

-        koło muzyczne,

-        koło plastyczne,

-        koło taneczne,

-        koło dziennikarskie,

-        koło teatralne,

-        koło przedsiębiorczości,

-        zajęcia sportowe: SKS: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, wyjazdy na narty, basen (z wykorzystaniem: Hali Sportowej CKiS,  boisk  „ORLIK”, basenu Camena). 

 

V .   BAZA SZKOŁY;

·         system jednozmianowy,

·         dobrze wyposażone klasopracownie przedmiotowe z multimediami, w każdej klasopracowni Internet,

·         dwie pracownie komputerowe  (zasada: jeden uczeń  na jeden komputer), 

      (Certyfikat - „Bezpieczny Internet”),

·         biblioteka, czytelnia (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej),

·        sala gimnastyczna, boisko (dodatkowo bliskie  sąsiedztwo wykorzystywanego  zaplecza sportowego Miasta) 

·         świetlica,

·         harcówka,

·         stołówka szkolna,

·          sklepik.

V. Zasady tworzenia klas:

1.      Przydziału uczniów do klas dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora  Gimnazjum.

 

2.      Przydziału do klas dokonuje się z uwzględnieniem: 

 

a.       ocen z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

b.      wyniku sprawdzianu po klasie VI,

c.       oceny z zachowania,

d.      wyboru drugiego języka obcego,

e.       zainteresowań uczniów  (zgodnie z  Kartą Informacyjną).

f.       opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

g.      płci,

h.      sugestii przekazanych przez wychowawców i pedagogów szkół podstawowych,

i.        sugestii przekazanych przez rodziców uczniów.

j.      organizacji dowozu uczniów.

 

3.      Decyzję o umieszczeniu ucznia w danej klasie podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 

4.      Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Gimnazjum, w formie pisemnej,  w terminie  do 29 sierpnia 2014r.

 

5.      Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

VI.             PROCEDURA REKRUTACJI UCZNIÓW SPOZA OBWODU:

1.       Procedurę rekrutacyjną uczniów z poza obwodu rozpoczyna  złożenie WNIOSKU o przyjęcie ucznia spoza obwodu ( Zał. 3). 

2.       Komisja rekrutacyjna kwalifikuje kandydata  z uwzględnieniem kryteriów określonych w pkt. 6.

3.       O kolejności przyjęcia do gimnazjum  uczniów spoza obwodu,  decyduje suma punktów uzyskanych przez  kandydata.         

4.       Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania wybiera uczniów przyjętych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

     5.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  prowadzonego w lipcu  szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza                        postępowanie  uzupełniające, zgodnie z terminem określonym  w pkt. II.7.     


6.   Kryteria rekrutacyjne:  

 

LP.

    KRYTERIUM

Możliwa do uzyskania maksymalna
liczba punktów

1.

Wynik sprawdzianu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Maks. 40 pkt.

2.

Suma punktów pochodzących
z przeliczenia ocen z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, język obcy,  historia, matematyka,  przyroda.

 

Maks. 30 pkt

Ilość punktów za oceny:

celujący         - 6 pkt

bardzo dobry  - 5 pkt

dobry              - 4 pkt

dostateczny    -  2 pkt

dopuszczający - 0 pkt

3.

Szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Laureaci konkursów:

a) ogólnopolskich - 10 pkt
b) wojewódzkich -  9 pkt

c)  powiatowych  - 8 pkt
d)  gminnych  7 pkt.

4.

Ukończenie szkoły podstawowej
z wyróżnieniem   ( świadectwo)

Maks. 6 pkt.

5. 

Inne szczególne osiągnięcia, uzdolnienia potwierdzone zaświadczeniami, świadectwami   np. językowe, plastyczne, muzyczne, sportowe     

Maks.  5 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.   TRYB ODWOŁANIA OD DECYZJI  O NIEPRZYJĘCIU  UCZNIA.

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum.

2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie  rozstrzygnięcia  w terminie  5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść w formie pisemnej  do Dyrektora gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor gimnazjum rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
o której mowa którym mowa w pkt. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora gimnazjum przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

      DODATKOWE INFORMACJE 

1. DZIEŃ OTWARTY: 

  • dla uczniów: 4 kwietnia 2014  (według harmonogramu ustalonego ze szkołami).
  • dla uczniów i rodziców  11 maja 2014 r. ( Piknik Rodzinny) godz. 15.00 – 18.00

 

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW:
10   kwietnia   2014    godz. 17.30                                                   

3.      Strona internetowa gimnazjum www.gim2sk.pl   

4. Sekretariat Gimnazjum nr 2 w Skawinie - tel. (12) 276-76-56
   od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00

 

,nbsp;

span style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify

p class=

Logowanie (dla nauczycieli)

Konta można założyć u pani Beaty Pękali