Statut

§ 14

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów
 z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych

 
1. Gimnazjum organizuje i prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów uwzględniając ich potrzeby rozwojowe. Dodatkowymi zajęciami organizowanymi przez szkołę są:
 
1)      zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
2)      zajęcia rewalidacyjne,
3)      nauczanie indywidualne,
4)      terapia indywidualna.
 
2. Na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz w uzgodnieniu z organem prowadzącym Szkoła zobowiązana jest do organizowania nauczania indywidualnego zgodnie           z obowiązującymi przepisami.
 
3. Prowadzenie zajęć wymienionych w ust. 1 dyrektor szkoły powierza nauczycielom zgodnie         z wymaganymi kwalifikacjami.

Logowanie (dla nauczycieli)

Konta można założyć u pani Beaty Pękali