Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 15

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 34

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 42

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 45

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 65

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/config.php on line 116

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/logowanie.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/include/control.php on line 41

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/wyswietlanieStron.php on line 12

Warning: Creating default object from empty value in /web/clients/www/f/9/f/9/gim2sk.pl/library/logowanie.php on line 36
Gimnazjum nr 2 w Skawinie

Statut

§ 6

Zadania zespołów nauczycielskich

 
1. Nauczyciele tworzą komisje i zespoły:
 
1)      zespół nauczycieli danego oddziału klasowego – Klasowy Zespół Nauczycielski,
2)      zespoły przedmiotowe,
3)      zespoły problemowo-zadaniowe.
 
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danych oddziałach tworzą Klasowy Zespół Nauczycielski.
 
1)      Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
2)      Do zadań Klasowych Zespołów Nauczycielskich należy:
a)      ustalenie zestawu programów dla danego oddziału oraz modyfikowanie go w miarę potrzeb,
b)      występowanie do Dyrektora gimnazjum z wnioskiem o dopuszczenie do realizacji zestawu programu nauczania dla danego oddziału,
c)      analizowanie skuteczności edukacyjnej wybranego zestawu programów nauczania,
d)      podejmowanie działań mających na celu integrowanie treści objętych podstawą programową (treści międzyprzedmiotowe i ścieżki edukacyjne) oraz kształcenie umiejętności zawartych w standardach egzaminacyjnych,
e)      organizowanie procesu dydaktycznego umożliwiającego każdemu dziecku danego zespołu klasowego osiąganie wyników w nauce adekwatnych do własnych możliwości poprzez:
-         systematyczną analizę postępów i osiągnięć dydaktycznych uczniów,
-         wypracowanie najbardziej skutecznych metod oddziaływań,
f)        diagnozowanie zespołu klasowego poprzez:
-         rozpoznanie możliwości intelektualnych, zainteresowań oraz warunków środowiskowych poszczególnych uczniów,
-         współpracę z rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspomagającymi pracę szkoły,
g)      współrealizowanie procesu wychowawczego poprzez:
-         podejmowanie wspólnych działań służących realizacji planu wychowawczego klasy,
-         ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu               
do zespołu klasowego oraz pojedynczych uczniów,
h)      rozwój zawodowy nauczycieli:
-         doskonalenie w zakresie komunikowania się, sprawnego przepływu informacji i wspólnego podejmowania decyzji,
-         wspieranie i aktualizacja posiadanych kwalifikacji zawodowych poprzez konsultacje i wymianę doświadczeń.
3)      Zespoły pracują według planu, sporządzonego na dany rok szkolny.
4)      Zebrania zespołu są protokołowane.
5)      Praca zespołu jest dokumentowana w sposób przyjęty przez zespół, w uzgodnieniu                z dyrektorem.   
 
3. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe.
 
4. W Gimnazjum funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe:
 
1)      Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych, 
2)      Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych,
3)      Zespół Nauczycieli Języków Obcych,
4)      Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego.
 
5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora, na wniosek zespołu.
 
6. Zadania Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych:
 
1)      przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego,
2)      tworzenie warunków rozwoju dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
3)      aktywizowanie metod nauczania,
4)      dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
5)      kształtowanie świadomych postaw patriotycznych i obywatelskich,
6)      doskonalenie pracy zespołu.
 
7. Zadania Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych:
 
1)      doskonalenie i wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela poprzez:
a)      doskonalenie przedmiotowych systemów oceniania poprzez ich ewaluację,
b)      mierzenie jakości pracy dydaktycznej (przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz analizę             ich wyników),
2)      inspirowanie uczniów do poszerzania swoich wiadomości i korzystania z różnych źródeł wiedzy,
3)      doskonalenie zawodowe nauczycieli (udział w kursach, warsztatach itp.).
 
8. Zadania Zespołu Nauczycieli Języków Obcych:
 
1)      wskazywanie praktycznych aspektów nauki języków obcych,
2)      zainteresowanie uczniów kulturą krajów posługujących się językiem angielskim                    i niemieckim,
3)      mobilizacja uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu gramatyki i słownictwa celem swobodnego wyrażania poglądów i prezentowania postaw.
 
9. Zadania Zespołu Nauczycieli Wychowania Fizycznego:
 
1)      przeprowadzanie badań sondażowych na temat zainteresowań sportowych uczniów,
2)      organizacja rozgrywek w zespołowych grach sportowych,
3)      organizacja bazy dydaktycznej oraz sprzętu sportowego,
4)      doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego.
 
10. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje lider zespołu powołany przez Dyrektora Szkoły             na wniosek członków zespołu.
 
11. Zespoły pracują według planu, sporządzonego na dany rok szkolny.
 
12. Praca zespołów jest dokumentowana w sposób przyjęty przez zespół, w uzgodnieniu                   z dyrektorem.   
 
13. W gimnazjum działają następujące zespoły problemowo-zadaniowe:
 
1)      Zespół ds. Wychowania,
2)      Zespół ds. Profilaktyki,
3)      Zespół ds. Prawa Wewnątrzszkolnego,
4)      Zespół ds. Diagnozy i Ewaluacji Szkolnej,
5)      Zespół ds. Programu Rozwoju,
6)      Zespół ds. Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli,
7)      Zespół ds. Promocji, 
8)      Zespół ds. Współpracy z Zagranicą,
9)      Zespół ds. BHP i Obrony Cywilnej.
 
14. Pracą zespołów kierują liderzy powoływani przez dyrektora, na wniosek zespołów.
 
1)      Zespoły pracują według planów, sporządzonych na dany rok szkolny.
2)      Zebrania zespołów są protokołowane.
3)      Praca zespołów jest dokumentowana w sposób przyjęty przez dany zespół, w uzgodnieniu   z dyrektorem.   
 
15. W gimnazjum funkcjonuje Zespół ds. Wychowania, którego zadaniami są:
 
1)      koordynowanie pracy wychowawczej gimnazjum,
2)      analiza i diagnoza sytuacji wychowawczej gimnazjum,
3)      ocena skali problemów wychowawczych,
4)      wypracowanie procedur rozwiązywania problemów wychowawczych,
5)      inspirowanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy wychowawczej,
6)      prowadzenie ewaluacji działań opiekuńczych i wychowawczych w szkole,
7)      współpraca z wychowawcami w tworzeniu klasowych planów pracy wychowawczej zgodnych ze Szkolnym Programem Wychowawczym,
8)      przygotowanie, wdrażanie do realizacji i ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego,
9)      otaczanie opieką młodych wychowawców,
10) kształtowanie właściwych postaw.
  
16. W gimnazjum działa Zespół ds. Profilaktyki.Do zadań zespołu należą:
 
1)      podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców,
2)      koordynowanie prac związanych z realizacją programu profilaktyki w zakresie:
a)      kształtowania właściwych postaw życiowych uczniów,
b)      zapobiegania niepowodzeniom szkolnym,
c)      zapobiegania zachowaniom agresywnym,
d)      dbania o realizacje przez uczniów obowiązku szkolnego,
e)      profilaktyki zdrowia uczniów,
f)        zapobiegania zachowaniom ryzykownym,
3)      ewaluacja programu profilaktyki,
4)      organizowanie współpracy nauczycieli i pracowników szkoły dla ustalenia zadań                   i priorytetów w profilaktyce,
5)      współpraca z różnymi instytucjami wspierającymi działalność szkół w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
 
17. Zadania Zespołu ds. Prawa Wewnątrzszkolnego:
 
1)      dbanie o zgodność zapisów w statucie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
2)      diagnozowanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego i wprowadzanie zmian,
3)      monitorowanie przestrzegania zasad zapisanych w statucie.
 
18. Zadania Zespołu ds. Diagnozy i Ewaluacji Szkolnej:
 
1)      diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
2)      monitorowanie podejmowanych przez szkołę działań zmierzających do doskonalenia jakości pracy,
3)      ewaluacja zmian,
4)      formułowanie wniosków.
 
19. Zadania Zespołu ds. Programu Rozwoju:
 
1)      dokonywanie corocznej ewaluacji uzyskiwanych przez szkołę rezultatów działania,
2)      wskazywanie obszarów naprawy i kierunków rozwoju – opracowanie Rocznego Programu Rozwoju Gimnazjum,
3)      monitorowanie realizacji zadań zaplanowanych przez wyznaczone zespoły Rady Pedagogicznej,
4)      konsultowanie z liderami zespołów Rady Pedagogicznej oraz z Dyrektorem form realizacji zadań i ich ewentualna modyfikacja przystająca do zmieniającej się rzeczywistości.
   
20. Zadania Zespół ds. Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN):
1)      transfer zdobytej wiedzy i umiejętności,
2)      lepsze funkcjonowanie Rady Pedagogicznej,
3)      efektywne rozwiązywanie problemów,
4)      określanie potrzeb gimnazjum,
5)      pomoc w odnalezieniu się w zespołowym działaniu,
6)      integracja różnych obszarów działania gimnazjum.
  
21. Zadania Zespołu ds. Promocji:
 
1)      współpraca z mediami lokalnymi,
2)      kreowanie wizerunku gimnazjum,
3)      rzetelna informacja o działaniu szkoły,
4)      koordynacja działań związanych z patronem szkoły,
5)      rozpowszechnianie wśród uczniów informacji o sukcesach.
   
 22. Zadania Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą:
 
1)      poznanie bogactwa i różnorodności kultury europejskiej oraz wspólnego dziedzictwa,
2)      udział w wymianie międzynarodowej,
3)      zachęcanie uczniów do nauki języków obcych,
4)      wzmocnienie wymiaru europejskiego edukacji szkolnej,
5)      zaangażowanie grona pedagogicznego do różnorodnych działań realizujących założenia zespołu.
 
23. Zadania Zespołu ds. BHP i Obrony Cywilnej:
 
1)      prowadzenie ćwiczeń z zakresu próbnej ewakuacji osób z obiektu szkoły w sytuacji zagrożenia (pożar, awaria, skażenie chemiczne, zagrożenie bombowe itp.),
2)      kształtowanie postaw i zachowań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki            w szkole,
3)      okresowa kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki w gimnazjum,
4)      motywowanie do opanowania wiedzy i umiejętności w zakresie oceny oraz identyfikacji zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.

Logowanie (dla nauczycieli)

Konta można założyć u pani Beaty Pękali