Statut

§ 3

Sposób wykonywania zadań

 
1. Cele i zadania Gimnazjum realizowane są poprzez:
 
1)      pełną realizację Szkolnego Zestawu Programów Nauczania,
2)      realizację Programu Wychowawczego Szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki,
3)      prowadzenie, w miarę posiadanych środków finansowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć uwzględniających potrzeby rozwojowe uczniów,
4)      Organizację:
a)      wycieczek
b)      uroczystości szkolnych
c)      imprez środowiskowych
d)      wyjazdów na „zielone" szkoły
e)      innych.
 
2. Dla uczniów uzdolnionych lub dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Gimnazjum prowadzi:
 
1)      koła zainteresowań i koła przedmiotowe,
2)      zajęcia rekreacyjno-sportowe,
3)      zajęcia rewalidacyjne oraz nauczanie indywidualne dla uczniów niepełnosprawnych,
4)      zajęcia wyrównawcze.
 
3. Na wniosek ucznia (za zgodą rodziców/prawnych opiekunów), nauczyciela, rodziców /prawnych opiekunów lub wychowawcy klasy szkoła organizuje indywidualny tok nauczania lub indywidualny tok nauki. Decyzje w sprawie indywidualnego toku nauczania lub indywidualnego programu nauki podejmuje dyrektor gimnazjum na podstawie odrębnych przepisów.
 
4. Uczniom uzdolnionym szkoła umożliwia:
 
1)      udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
2)      udział w zajęciach pozalekcyjnych,
3)      organizowanie różnorodnych form ekspozycji ich twórczości na terenie szkoły.
 
5. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na organizację dojazdu        do Szkoły, bądź inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, Gimnazjum organizuje świetlicę.
 
1)      Świetlica szkolna działa w godzinach: 7.30 – 15.45.
2)      W świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
3)      Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze zgodnie                       z zatwierdzonym rocznym planem pracy.
4)      W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów Gimnazjum organizuje stołówkę.
5)      Koszt obiadu ustala corocznie organ prowadzący.
6)      Odpłatność za obiady pobierana jest raz na miesiąc przez intendentkę.

Logowanie (dla nauczycieli)

Konta można założyć u pani Beaty Pękali